Sari la conținut
 • În atenția:

  partenerilor, clienților și angajaților Î.M. Compania de Asigurări GRAWE CARAT Asigurări S.A., terților interesați.

   

  I. DENUMIREA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

  1.1. Î.M C.A, ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. (în continuare Operator), înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la 19.02.2002, numărul de identificare de stat – 1004601000125, licența seria CNPF Nr. 000097 din 09.12.2008 și licența seria CNPF Nr. 000668 din 30.08.2011, eliberate de Comisia Națională a Pieței Financiare, cu sediul: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 51.

   

  II. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  2.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Operatorului în următoarele scopuri, după caz:

  2.1.1. încheierea, executarea și încetarea relațiilor contractuale cu clienții în vederea prestării de către Operator a serviciilor și produselor de asigurare;

  2.1.2. încheierea, derularea și încetarea relațiilor contractuale cu Operator în scopul achiziției de bunuri, servicii și lucrări (ex. prestări servicii, locațiune, consultanță, mentenanță etc.);

  2.1.3. încheierea, derularea și încetarea relațiilor de muncă cu Operator, inclusiv petrecerea stagiilor de practică;

  2.1.4. aplicarea măsurilor de precauție privind prevenirea și combaterea fraudelor, spălării banilor și finanțării terorismului, prin realizarea procedurilor de cunoaștere a clientului, de actualizarea a informațiilor despre client, respectiv de raportare a tranzacțiilor suspecte;

  2.1.5. executarea unor obligații legale privind furnizarea informațiilor care conțin inclusiv date cu caracter personal la solicitarea autorităților publice abilitate cu acest drept, entităților de drept privat, persoanelor fizice, reprezentanților acestora, precum și altor solicitanți care prin prisma prevederilor legale au dreptul de a solicita Asigurătorului furnizarea de informații;

  2.1.6. recuperarea creanțelor, executarea silită a sumelor datorate Operatorului, administrarea popririlor și sechestrelor;

  2.1.7. monitorizarea și verificarea tranzacțiilor în vederea asigurării securității tranzacțiilor dar și investigarea incidentelor/fraudelor, tentativelor de fraudă;

  2.1.8. monitorizarea, securitatea și paza persoanelor, spațiilor, bunurilor, prin camerele video amplasate în sediile Operatorului;

  2.1.10. în scopuri statistice;

  2.1.11. alte scopuri aferente afacerii Operatorului.

  2.2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator doar în scopurile menționate și notificate conform legislației în vigoare, fără a se urmări obținerea unor informații pentru alte scopuri decât cele enunțate.

  III. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  3.1. Informațiile ce conțin date cu caracter personal sunt tratate ca informații confidențiale. Aceste informații nu vor fi transmise către terțe pârți, cu excepția cazurilor în care operatorul este obligată legal să furnizeze astfel de informații către autoritățile publice, autoritățile de supraveghere, fiscale și/sau instanțele judecătorești sau alte organe abilitate prin lege în conformitate cu prevederile actelor legislative în vigoare.

  3.2. Transmiterea datelor cu caracter personal către terți este documentată și supusă unei analize riguroase în prealabil privind scopul și temeiul legal al intențiilor de dezvăluire a unui anumit volum de date cu caracter personal. Datele pot fi transmise către terțe pârți în următoarele cazuri:

  3.2.1. partenerilor contractuali ai operatorului care sunt împuternicite de acesta, în volumul și limitele necesare realizării scopurilor pentru care datele respective sunt prelucrate (de ex. transmiterea datelor către reasigurator etc.);

  3.2.2 autorităților de supraveghere, fiscale și/sau instanțe judecătorești sau altor organe abilitate prin lege, în cazurile când Banca este obligată să furnizeze astfel de informații în conformitate cu legislația în vigoare.

  3.3 La transmiterea datelor cu caracter personal în adresa persoanelor terţe, destinatarul este atenționat despre necesitatea prelucrării acestor date doar în scopuri determinate prin semnarea clauzelor contractuale de confidențialitate, acord de confidențialitate).

  3.4 . Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal se face în temeiul prevederilor legale sau acordurilor internaționale, la care Republica Moldova este parte.

  IV. DREPTURILE SUBIECȚILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

  C.A, ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a Politicii interne privind protecția datelor și securitatea informației.

  În conformitate cu prevederile art. 12 – 18 al Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal beneficiază de dreptul la informare, acces și opoziție asupra datelor sale cu caracter personal. 

  Pentru a exercita unul sau mai multe drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată poate adresa o sesizare (cerere/reclamație) scrisă, datată și semnată, la sediul operatorului din mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 51, sau prin e-mail: office@grawe.md.

  Orice sesizare, adresată operatorului în scris, va fi procesată în modul corespunzător, conform actelor interne ale acestuia.

  În vederea asigurării unor servicii calitative și conformării la prevederile legale, în special în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, toate răspunsurile oferite operatorului sunt obligatorii. Refuzul persoanei vizate de a furniza operatorului datele cu caracter personal, necesare îndeplinirii activității propuse/solicitate, poate determina imposibilitatea prestării serviciilor de asigurare și/sau îndeplinirea celorlalte scopuri de prelucrare a datelor de către operator.

   

  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe