Sari la conținut
 • TERMENI ŞI CONDIŢII DE OFERTARE ȘI CONTRACTARE A SERVICIILOR DE ASIGURARE CU UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE

  Stimate Client,

  în calitatea Dumneavoastră de vizitator al website-ului www.grawe.md, Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului. Continuarea utilizării website-ului, plasării cererii de ofertă de asigurare și efectuarea unei plăți prin intermediul www.grawe.md, reprezintă acceptarea de către Dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții, precum și acordarea consimțământului de a procesa, prelucra și stoca datele cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

  Efectuarea plăților prin site-ul B.C.”Victoriabank”S.A., acceptarea acestor Termeni și Condiții, precum și acordarea consimțământului de a procesa, prelucra și stoca datele cu caracter personal, se realizează prin bifarea acordului de către plătitor.

  Pentru toate informațiile existente pe www.grawe.md, dreptul de autor este deținut de Compania ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. Niciun material de pe acest site sau din acest document nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. ori de titularul acestui drept. Compania ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. își rezervă dreptul de a actualiza sau a modifica oricând Termenii și Condițiile fără o notificare suplimentară.

   

  MODALITATEA DE PLASARE A COMENZII, DE PLATĂ ȘI DE ELIBERARE A POLIŢELOR DE ASIGURARE

  1. Date juridice și informații generale despre GRAWE CARAT Asigurări:

  Denumirea asigurătorului: ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A.

  Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51, MD-2012

  IDNO: 1004601000125

  Licența: Seria CNPF Nr. 000097; Seria CNPF Nr. 000668

  Operator de date cu caracter personal

  Director General: Veronica Malcoci

  Site oficial: www.grawe.md

  Email: office@grawe.md

  Telefon/ Fax: +373 22225596

   

  2. Noţiuni.

  2.1. Noțiuni generale de asigurare:

  • activitate de asigurare - activitate care constă, în principal, din: înaintarea ofertelor, negocierea și încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, regularizarea de daune, efectuarea acțiunilor de regres și recuperarea daunelor;

  • asigurare - transfer al unui risc eventual, inclusiv al riscului la care este expusă viața, sănătatea sau patrimoniul unei persoane, de la asigurat la societatea de asigurare în conformitate cu contractul de asigurare;

  • asigurat - persoană care are încheiat sau pentru care s-a încheiat un contract de asigurare cu societatea de asigurare;

  • asigurător (reasigurator) - persoană juridică înregistrată în Republica Moldova care, în condiţiile prezentei legi, deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurare (reasigurare);

  • autoritate de supraveghere – Banca Națională a Moldovei

  • condiții de asigurare – condiții aprobate de către asigurător si notificate autorității de supraveghere în scopul reglementării subscrierii de riscuri specifice produselor de asigurare și stabilirii relațiilor juridice între subiecții asigurării.

  • contractant al asigurării –  persoană fizică sau juridică care are un contract de asigurare încheiat cu un asigurător;

  • risc asigurat -  fenomen, eveniment sau grup de fenomene sau evenimente prevăzute în contractul de asigurare care, odată produse, pot genera prejudicii bunurilor sau persoanei asigurate. (În asigurările de viaţă, fenomenul de supravieţuire şi fenomenul de deces se încadrează în noţiunea de risc asigurat);

  2.2. Noțiuni specifice Asigurării Obligatorie de Răspundere Civilă pentru pagube produse de vehicule:

  • accident de vehicul - eveniment neprevăzut în care a fost implicat cel puțin un vehicul în urma căruia au rezultat pagube;

  • asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de vehicule (în continuare - asigurare obligatorie RCA) – contract de asigurare, probat prin polița de asigurare obligatorie RCA (internă) și/sau certificat de asigurare „Carte Verde” (externă), prin care un asigurător licențiat să desfășoare activitatea de asigurare obligatorie RCA se obligă, în baza unei prime de asigurare plătite de către asigurat, să despăgubească pagubele produse de un accident de vehicul care a avut loc în perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

  • asigurat  – proprietar sau utilizator al unui vehicul a cărui răspundere civilă delictuală este preluată  de către un asigurător RCA în baza contractului de asigurare obligatorie  RCA;

  • constatare amiabilă a accidentului de autovehicul – procedură simplificată şi benevolă de documentare a accidentului de vehicul soldat doar cu daune materiale nesemnificative, prin completarea şi semnarea de către conducătorii de vehicule implicați în accident a formularului „Constatare amiabilă de accident”, stabilit de autoritatea de supraveghere;

  • daună materială nesemnificativă – daună cauzată prin avarierea sau distrugerea de bunuri în urma unui accident de vehicul, a cărei sumă nu depășește cuantumul maxim de despăgubire de asigurare stabilit prin actele normative ale autorității de supraveghere;

  • persoană păgubită (vătămată) - orice persoană îndreptăţită să primească despăgubire de asigurare pentru o pagubă rezultată în urma producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare obligatorie RCA sau care, în condițiile prezentei legi, este îndreptățită de a formula către BNAA pretențiile de despăgubire;

  • certificat de asigurare „Carte Verde” - document internaţional de asigurare, eliberat în numele unui birou național în conformitate cu oricare dintre modelele aprobate de către Consiliul Birourilor Sistemului Internațional de Asigurări „Carte Verde”, care atestă existența asigurării obligatorii RCA externe;

  • utilizator de autovehicul - persoană fizică sau juridică care deține sau utilizează un vehicul, al cărui proprietar îi acordă dreptul de folosință asupra acestuia, pe o anumită perioadă, în baza unui contract de locațiune, a unui contract de leasing sau a altui act juridic întocmit în conformitate cu legislația, precum și altă persoană care conduce vehiculul cu sau fără consimțământul proprietarului. În cadrul cursurilor de șoferi, utilizator se consideră persoana care efectuează instruirea în conducerea vehiculului;

  • sistem bonus-malus - sistem prin care asiguratul este încadrat în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare) în funcție de istoricul asiguratului în perioada de referință;

  3. Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  3.1. ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. și prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

  3.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul solicitantului după ce a luat cunoștință cu prezentul document.

  3.3. În cazul incapacităţii de exercițiu sau al capacităţii de exerciţiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul lui legal. Semnarea contractului de asigurare poate fi efectuată doar cu reprezentantul legal.

  3.4. Prin transmiterea datelor cu caracter personal, solicitantul este de acord cu prelucrarea acestora în scopul obținerii ofertelor, contractelor și polițelor de asigurare precum și alte informații sau acte. În cazul în care solicitantul nu dorește să furnizeze în regim online, prin canale electronice de comunicare, datele sale cu caracter personal, nu se va putea realiza încheierea unui contract specific de asigurare.

  3.5. ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. obține informația despre adresa IP a dispozitivului solicitantului. Această informație nu este utilizată pentru identificarea persoanelor.

  4. Politica de informare despre cookie-uri.

  Site-ul grawe.md utilizează cookie-uri, iar acceptarea prezentului condiții și continuarea navigării și/sau plasării comenzii, reprezintă acceptul de utilizare a cookie. Mai multe detalii.

  5. Despre condiții de asigurare.

  5.1. Emiterea poliţelor de asigurare RCA și certificatelor de asigurare „Carte Verde” are loc în baza Legii nr.106 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule și actelor normative secundare.

  5.2. Condițiile de asigurare pentru produsele de asigurări facultative sunt parte integrantă a contractului de asigurare.

  6. Descrierea procesului de solicitare/ obținere a produsului de asigurare.

  • Solicitantul va completa (prin introducerea datelor) formularul pentru Cererea de ofertă;

  • Solicitantul este de acord cu termenii și condițiile conținute în prezentul document;

  • Solicitantul confirmă că datele și informațiile furnizate sunt reale și corecte la momentul introducerii datelor;

  • Solicitantul își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

  • În baza informațiilor oferite de Solicitant, prima de asigurare se va calcula de către persoana autorizată a Asigurătorului în decursul programului de lucru. Mărimea primei de asigurare va depinde de corectitudinea datelor introduse de solicitant și de cursul valutar (pentru produsele a căror primă este calculată în valută);

  • Dacă Solicitantul este de acord cu valoarea primei de asigurare calculată, va efectua plata primei de asigurare în baza contului spre plata primit;

  • După confirmarea plății primei de asigurare, contractul cu toate anexele sale va fi expediat pe adresa electronică indicată în formularul completat, sau poate fi ridicat la sediul companiei.

  7. Limba contractului de asigurare.

  Limba utilizată în relațiile juridice dintre asigurător și solicitant este limba română.

  8. Plata primei de asigurare și condiții de achitare online.

  8.1. Prima de asigurare reprezintă suma pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului până la eliberarea poliţei de asigurare.

  8.2. Plata primei de asigurare se face integral sau în rate în dependență de specificul produsului de asigurare solicitat și prevederile contractuale.

  8.3. Prima de asigurare se plăteşte integral pentru toată perioada de asigurare specificată în poliţa de asigurare RCA şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde”.

  8.4. Dovada plăţii primei de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind cecul de casă, ordinul de plată sau bonul electronic.

  8.5. Plata primei de asigurare online poate fi efectuată prin intermediul website-ului www.grawe.md, “Internet banking” sau prin transfer bancar.

  8.6. Prin intermediul website-ului www.grawe.md se acceptă procesarea oferită de BC “Victoriabank” SA, prin intermediul cardurilor internaţionale ale sistemelor de plăţi Visa Int. şi MasterCard Inc. (în continuare – Carduri).

  8.7. Utilizarea Cardurilor este reglementată de legislaţia Republicii Moldova, actele normative ale organizaţiilor internaţionale de plăţi Visa Int. şi MasterCard Inc.

  8.8. Plătitorul este de acord că detaliile cardului de debit/de credit furnizate de acesta trebuie să fie corecte și exacte și că nu va folosi cardul de debit/de credit, care nu este deținut în mod legal de acesta sau a cărui utilizare nu este autorizată de proprietarul legal al acestuia. Plătitorul este, de asemenea, de acord și se angajează să furnizeze detalii corecte și valide despre cardul de debit/cardul de credit.

  8.9. Plătitorul garantează, este de acord și confirmă când inițiază o tranzacție de plată online și furnizează detaliile cardului.

  8.10. Plătitorul autorizează debitarea cardului nominalizat pentru plata selectată împreună cu comisioanele aplicabile după caz.

  8.11. Plătitorul este responsabil să se asigure că este disponibil un credit suficient pe contul cardului nominalizat la momentul efectuării plății pentru a permite finalizarea tranzacției de plată.

  8.12. Metoda de plată prin card bancar implică redirecționarea prin intermediul canalelor securizate către portalul băncii BC “Victoriabank” S.A. și nu stochează date sensibile (cum ar fi date deschise despre card sau titularul de card). Website-ul www.grawe.md nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardurile utilizate pentru efectuarea plăților online.

  8.13.Indiferent de valuta cardului folosit pentru efectuarea plății, tranzacțiile se fac în lei moldovenești (MDL), utilizând cursul de schimb valutar al băncii deținătorului cardului și a Sistemelor de Plăți.

  8.14. Pentru a evita orice problemă la plata cu cardul bancar, Vă sugerăm să verificați dacă aveți cardul activat pentru efectuarea tranzacțiilor online. De regulă trebuie să sunați la numărul de telefon indicat pe card și să urmăriți instrucțiunile băncii emitente.

  8.15 în cazul în care au fost introduse greșit numărul contractului de asigurare și/sau prima de asigurare, tranzacția nu va fi acceptată și banii se vor restitui plătitorului în termen de până la 10 zile lucrătoare sau 14 zile calendaristice.

   

  9. Alte cheltuieli legate de încheierea contractului de asigurare.

  Solicitantul/ utilizatorul nu suportă costuri suplimentare asociate încheierii contractului de asigurare, cu excepția plății primei de asigurare.

  10. Anularea contractului de asigurare.

  10.1 Anularea contractului poate fi efectuată doar în termen de 24 de ore până la data începerii perioadei de asigurare prevăzută în contract.

  10.2 Restituirea primei de asigurare în cazul anulării contractului se va efectua în termen de până la 10 zile lucrătoare sau 14 zile calendaristice.

  11. Reclamații.

  11.1. Orice reclamație poate fi înregistrată oficial prin expedierea textului reclamației argumentate la adresa de email info@grawe.md sau să fie depusă fizic la adresa juridică GRAWE CARAT Asigurări S.A.

  11.2. Totodată, pentru soluționarea operativă a petițiilor, urmează a se apela în orele de program 08.30 - 17.30 de luni până vineri, la numărul de telefon +373 22225625, +373 22271720.

  12. Modificarea informațiilor oferite online prin intermediul site-ului

  După completarea formularului și transmiterea datelor pentru procesare, modificarea ulterioară a informației oferite prin același formular nu este posibilă. Contactați un reprezentat al companiei pentru operarea unor ajustări.

   

  Pentru întrebări suplimentare cu privire la termeni și condiții de ofertare și contractare a serviciilor de asigurare cu utilizarea mijloacelor electronice, ne puteți contacta:

  • Prin e-mail la adresa office @ grawe.md

  • Printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa str. Alexandru cel Bun 51, Chișinău

  • La numerele de telefon: (+373 22) 22 3013

   

  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe