Sari la conținut
 • TERMENI ŞI CONDIŢII DE OFERTARE ȘI CONTRACTARE ONLINE serviciilor de asigurare cu utilizarea mijloacelor electronice

  Stimate Client,

  În calitatea Dumneavoastră de vizitator al website-ului www.grawe.md, Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de accesare a informației pe website-ul grawe.md. Continuarea utilizării website-ului, plasării cererii de ofertă de asigurare și efectuarea unei plăți prin intermediul website-ului, reprezintă acceptarea de către Dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții, precum și acordarea consimțământului de a procesa, prelucra și stoca datele cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

  Efectuarea plăților prin site-ul mpay.gov.md, acceptarea acestor Termeni și Condiții, precum și acordarea consimțământului de a procesa, prelucra și stoca datele cu caracter personal, se realizează prin bifarea acordului de către plătitor.

  Pentru toate informațiile existente pe acest site, dreptul de autor este deținut de Compania ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. Nici un material de pe acest site sau din acest document nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. ori de titularul acestui drept. Compania ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. își rezervă dreptul de a actualiza sau a modifica oricând Termenii și Condițiile fără o notificare suplimentară.


  MODALITATEA DE PLASARE A COMENZII, DE PLATĂ ȘI DE ELIBERAREA POLIŢELOR DE ASIGURARE PRIN INTERMEDIUL SITE-LUI “GRAWE CARAT Asigurări” S.A.

  1. Date juridice și informații generale despre GRAWE CARAT Asigurări:

  Denumirea asigurătorului: ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
  Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51, MD-2012
  IDNO: 1004601000125
  Licența: Seria CNPF Nr. 000097; Seria CNPF Nr. 000668
  Operator de date cu caracter personal
  Director General: Veronica Malcoci
  Site oficial: www.grawe.md
  Email: office@grawe.md
  Telefon/ Fax: +373 22 225 596

  2. Noţiuni.

  2.1. Noțiuni generale de asigurare:

  activitate de asigurare - activitate care constă, în principal, din: înaintarea ofertelor,  negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime,  regularizarea de daune, efectuarea acțiunilor  de regres şi  recuperarea daunelor;

  asigurare - transfer al unui risc eventual, inclusiv al riscului  la care este expusă viața, sănătatea sau patrimoniul unei persoane, de la asigurat la societatea de asigurare în conformitate cu contractul de asigurare;

  asigurat - persoană care are încheiat sau pentru care s-a încheiat un contract de asigurare cu societatea de asigurare;

  asigurător (reasigurător) - persoană juridică înregistrată în Republica Moldova care, în condiţiile prezentei legi, deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurare (reasigurare);

  autoritate de supraveghere – Banca Națională a Moldovei;

  condiții de asigurare – condiții aprobate de către asigurător si notificate autorității de supraveghere în scopul reglementării subscrierii de riscuri specifice produselor de asigurare și stabilirii relațiilor juridice între subiecții asigurării.

  contractant al asigurării –  persoană fizică sau juridică care are un contract de asigurare încheiat cu un asigurător;

  risc asigurat -  fenomen, eveniment sau grup de fenomene sau evenimente prevăzute în contractul de asigurare care, odată produse, pot genera prejudicii bunurilor sau persoanei asigurate. (În asigurările de viaţă, fenomenul de supravieţuire şi fenomenul de deces se încadrează în noţiunea de risc asigurat);

  2.2. Noțiuni specifice Asigurării Obligatorie de Răspundere Civilă pentru pagube produse de vehicule:

  accident de vehicul - eveniment neprevăzut în care a fost implicat cel puțin un vehicul în urma căruia au rezultat pagube;

  asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de vehicule (în continuare - asigurare obligatorie RCA) – contract de asigurare, probat prin polița de asigurare obligatorie RCA (internă) şi/sau certificat de asigurare „Carte Verde” (externă), prin care un asigurător licențiat să desfășoare activitate de asigurare obligatorie RCA se obligă, în baza unei prime de asigurare plătite de către asigurat, să despăgubească pagubele produse de un accident de vehicul care a avut loc în perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

  asigurat  – proprietar sau utilizator al unui vehicul a cărui răspundere civilă delictuală este preluată  de către un asigurător RCA în baza contractului de asigurare obligatorie  RCA;

  constatare amiabilă a accidentului de autovehicul – procedură simplificată şi benevolă de documentare a accidentului de vehicul soldat doar cu daune materiale nesemnificative, prin completarea şi semnarea de către conducătorii de vehicule implicaţi în accident a formularului „Constatare amiabilă de accident”, stabilit de autoritatea de supraveghere;

  daună materială nesemnificativă – daună cauzată prin avarierea sau distrugerea de bunuri în urma unui accident de vehicul, a cărei sumă nu depășește cuantumul maxim de despăgubire de asigurare stabilit prin actele normative ale autorității de supraveghere;

  persoană păgubită (vătămată) - orice persoană îndreptăţită să primească despăgubire de asigurare pentru o pagubă rezultată în urma producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare obligatorie RCA sau care, în condițiile prezentei legi, este îndreptățită de a formula către BNAA pretențiile de despăgubire;

  certificat de asigurare „Carte Verde” - document internaţional de asigurare, eliberat în numele unui birou național în conformitate cu oricare dintre modelele aprobate de către Consiliul Birourilor Sistemului Internațional de Asigurări „Carte Verde”, care atestă existența asigurării obligatorii RCA externe;

  utilizator de autovehicul - persoană fizică sau juridică care deține sau utilizează un vehicul, al cărui proprietar îi acordă dreptul de folosință asupra acestuia, pe o anumită perioadă, în baza unui contract de locațiune, a unui contract de leasing sau a altui act juridic întocmit în conformitate cu legislația, precum și altă persoană care conduc vehiculul cu sau fără consimțământul proprietarului. În cadrul cursurilor de șoferi, utilizator se consideră persoana care efectuează instruirea în conducerea vehiculului;

  sistem bonus-malus - sistem prin care asiguratul este încadrat în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare) în funcție de istoricul asiguratului în perioada de referință;

  3. Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  3.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul solicitantului după ce a luat cunoștință cu prezentul document.

  3.2. În cazul incapacităţii de exercițiu sau al capacităţii de exerciţiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul lui legal. Iar semnarea contractului de asigurare poate fi efectuată doar cu reprezentantul legal.

  3.3. Prin transmiterea datelor cu caracter personal, solicitantul este de acord cu prelucrarea acestora în scopul obținerii ofertelor, contractelor și polițelor de asigurare precum și alte informații sau acte. Dacă solicitantul nu dorește să furnizeze în regim online, prin canale electronice de comunicare, datele sale cu caracter personal, atunci solicitantul va apela la numărul de telefon +373 22 223 013 pentru a obține o consultație sau se va adresa direct în oficiile teritoriale pentru soluționarea solicitării. Solicitantul care nu dorește să transmită date cu caracter personal prin canale de comunicare electronice, nu pot beneficia de oferte pentru asigurare.

  3.4. ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. obține informația despre adresa IP a dispozitivului solicitantului. Această informație nu este utilizată pentru identificarea persoanelor.

  3.5. ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

  4. Politica de informare despre cookie-uri.

  Site-ul grawe.md utilizează cookie-uri, iar acceptarea prezentului condiții și continuarea navigării și/sau plasării comenzii, reprezintă acceptul de utilizare a cookie. Mai multe detalii.

  5. Despre condiții de asigurare.

  5.1. Emiterea poliţelor de asigurare RCA și certificatelor de asigurare „Carte Verde” are loc în baza Legii nr.106 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule și actelor normative secundare.

  5.2. Condițiile de asigurare pentru produsele de asigurări facultative sunt parte integrantă a contractului de asigurare.

  6. Descrierea procesului de solicitare/ obținere a produsului de asigurare.

  Solicitantul:

  • va completa (prin introducerea datelor) formularul pentru Cererea de ofertă;
  • este de acord cu termenii și condițiile conținute în prezentul document,
  • confirmă că datele și informațiile furnizate sunt reale și corecte la momentul introducerii datelor;
  • își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
  • în baza informațiilor oferite de Solicitant, prima de asigurare se va calcula de către persoana autorizata a Asiguratorului în decursul programului de lucru. Mărimea primei de asigurare va depinde de corectitudinea datelor introduse de solicitant și de cursul valutar (pentru produsele a căror primă este calculată în valută);
  • dacă Solicitantul este de acord cu valoarea primei de asigurare calculată, va efectua plata primei de asigurare în baza contului spre plata primit;
  • după confirmarea plătii primei de asigurare, contractul cu toate anexele sale va fi expediat pe adresa electronica indicate in formularul completat.

  7. Limba contractului de asigurare.

  Limba utilizată în relațiile juridice dintre asigurător și solicitant este limba română.

  8. Plata primei de asigurare și condiții de achitare online.

  8.1. Prima de asigurare reprezintă suma pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului până la eliberarea poliţei de asigurare.

  8.2. Plata primei de asigurare se face integral sau în rate în dependența de specificul produsului de asigurare solicitat și prevederile contractuale.

  8.3. Prima de asigurare se plăteşte integral pentru toată perioada de asigurare specificată în poliţa de asigurare RCA şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde”.

  8.4. Dovada plăţii primei de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind cecul de casă sau ordinul de plată.

  8.5. Plata primei de asigurare online poate fi efectuată prin intermediul website-ului www.grawe.md, “Internet banking” sau prin transfer bancar.

  8.6. Prin intermediul website-ului www.grawe.md se acceptă procesarea oferită de BC “Victoriabank” SA, prin intermediul cardurilor internaţionale ale sistemelor de plăţi Visa Int. şi MasterCard Inc. (în continuare – Carduri).

  8.7. Utilizarea Cardurilor este reglementată de legislaţia Republicii Moldova, actele normative ale organizaţiilor internaţionale de plăţi Visa Int. şi MasterCard Inc.

  8.8. Plătitorul este de acord că detaliile cardului de debit/de credit furnizate de acesta trebuie să fie corecte și exacte și că nu va folosi cardul de debit/de credit, care nu este deținut în mod legal de acesta sau a cărui utilizare nu este autorizată de proprietarul legal al acestuia. Plătitorul este, de asemenea, de acord și se angajează să furnizeze detalii corecte și valide despre cardul de debit/cardul de credit.

  8.9. Plătitorul garantează, este de acord și confirmă când inițiază o tranzacție de plată online și furnizează detaliile cardului.

  8.10. Plătitorul autorizează debitarea cardului nominalizat pentru plata selectată împreună cu comisioanele aplicabile după caz.

  8.11. Plătitorul este responsabil să se asigure că este disponibil un credit suficient pe contul cardului nominalizat la momentul efectuării plății pentru a permite finalizarea tranzacției de plată.

  8.12. Metoda de plată prin card bancar implică redirecționarea prin intermediul canalelor securizate către portalul băncii BC “Victoriabank” S.A. și nu stochează date sensibile (cum ar fi date deschise despre card sau titularul de card). Website-ul www.grawe.md nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardurile utilizate pentru efectuarea plăților online.

  8.13. Indiferent de valuta cardului folosit pentru efectuarea plății, tranzacțiile se fac în lei moldoveneşti (MDL)  utilizand cursul de schimb valutar al băncii deținătorului cardului.

  8.14 Comisionul pentru plata online cu cardul nu se percepe.

  8.15. Pentru a evita orice problemă la plata cu cardul bancar, Vă sugerăm să verificați dacă aveți cardul activat pentru efectuarea tranzacțiilor online. De regulă trebuie să sunați la numărul de telefon indicat pe card și să urmăriți instrucțiunile băncii emitente.

  9. Alte cheltuieli legate de încheierea contractului de asigurare.

  Solicitantul/ utilizatorul nu suportă costuri suplimentare asociate încheierii contractului de asigurare, cu excepția plății primei de asigurare.

  10. Anularea contractului de asigurare.

  Anularea contractului poate fi efectuată doar  in termen de 24 de ore până la data începerii perioadei de asigurare prevăzută în contract.

  11. Reclamații.

  11.1. Orice reclamație poate fi înregistrată oficial prin expedierea textului reclamației argumentate la adresa de email info@grawe.md sau să fie depusă fizic la adresa juridică GRAWE CARAT Asigurări S.A.

  11.2. Totodată, pentru soluționarea operativă a petițiilor, urmează a se apela în orele de program 08.30 - 17.30 de luni până vineri, la numărul de telefon +373 22 225 625, +373 22 271 720.

  12. Modificarea informațiilor oferite online prin intermediul site-ului

  După completarea formularului și transmiterea datelor pentru procesare, modificarea ulterioară a informației oferite prin același formular nu este posibilă. Contactați un reprezentat al companiei pentru operarea unor ajustări.

  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe