Sari la conținut
Termenii şi Condiţii
GRAWE CARAT Asigurări

Termenii şi Condiţii

Termeni şi Condiţii de ofertare și contractare online

Stimate Client,

În calitatea Dumneavoastră de vizitator al site-ului nostru, Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de accesare a informației pe site-ul grawe.md. Continuarea utilizării site-ului și plasării cererii de ofertă de asigurare, reprezintă acceptarea de către Dumneavoastră acestor termeni și condiții.
Pentru toate informațiile existente pe acest site, dreptul de autor este deținut de Compania ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. Niciun material de pe acest site sau din acest document nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. ori de titularul acestui drept.

CU PRIVIRE LA MODALITATEA DE ELIBERARE A POLIŢELOR DE ASIGURARE COMANDATE PRIN INTERMEDIUL SITE-LUI “GRAWE CARAT Asigurări” S.A.

1. Date juridice și informații generale despre GRAWE CARAT Asigurări:
Denumirea asigurătorului: ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51, MD-2012
IDNO: 1004601000125
Licența: Seria CNPF Nr. 000097; Seria CNPF Nr. 000668
Operator de date cu caracter personal numărul 0000895-003
Director General: Veronica Malcoci
Site oficial: www.grawe.md
Email: office@grawe.md
Telefon/ Fax: +373 22 225 596

2. Noţiuni.
2.1. Noțiuni generale de asigurare:
activitate de asigurare - activitate care constă, în principal, din: oferirea, negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acţiuni de regres şi de recuperare;
asigurare - transfer al unui risc eventual, inclusiv al riscului unei pierderi financiare şi/sau al unei pagube materiale, de la asigurat la asigurător, în conformitate cu contractul de asigurare;
asigurat - persoană care are încheiat sau pentru care s-a încheiat un contract de asigurare cu asigurătorul;
asigurător (reasigurător) - persoană juridică înregistrată în Republica Moldova care, în condiţiile prezentei legi, deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurare (reasigurare);
autoritate de supraveghere – Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
condiții de asigurare – set de norme și condiții aprobate de către asigurător în scopul reglementării subscrierii de riscuri specifice produselor de asigurare și stabilirii relațiilor juridice între subiecții asigurării.
contractant al asigurării – persoană care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare, fără a obţine calitatea de asigurat;
risc - eveniment inconvenient, posibil şi viitor care ar putea afecta bunurile, capacitatea de muncă, viaţa ori sănătatea persoanei;
risc asigurat -  fenomen, eveniment sau grup de fenomene sau evenimente prevăzute în contractul de asigurare care, odată produse, pot genera prejudicii bunurilor sau persoanei asigurate. (În asigurările de viaţă, fenomenul de supravieţuire şi fenomenul de deces se încadrează în noţiunea de risc asigurat);
2.2. Noțiuni specifice Asigurării Obligatorie de Răspundere Civilă pentru pagube produse de autovehicule:
accident de autovehicul - eveniment neprevăzut, întâmplător provocat de unul sau mai multe autovehicule, care cauzează prejudicii unor persoane şi care poate da naştere unor pretenţii de despăgubire;
asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în continuare - asigurare obligatorie de răspundere civilă auto) - contract de asigurare, probat prin poliţa de asigurare RCA şi/sau certificat de asigurare ”Carte Verde”, prin care un asigurător licenţiat, în condiţiile prezentei legi, să practice asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se obligă, în baza unei prime plătite de asigurat, să despăgubească prejudiciile cauzate prin accident de autovehicul în perioada de valabilitate a contractului de asigurare;
asigurat  – proprietarul sau utilizatorul unui autovehicul a cărui răspundere civilă este preluată contractual de un asigurător, în baza contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, valabil pentru prejudiciile produse terţelor persoane din accidente de autovehicule;
constatare amiabilă a accidentului de autovehicul – procedură simplificată şi benevolă de documentare a accidentului de autovehicul soldat doar cu daune materiale nesemnificative, prin completarea şi semnarea de către conducătorii de autovehicule implicaţi în accident a formularului „Constatare amiabilă de accident”, stabilit de autoritatea de supraveghere;
persoană păgubită - orice persoană îndreptăţită să primească despăgubire de asigurare pentru orice pagubă sau vătămare corporală provocată în urma unui accident de autovehicul;
certificat de asigurare „Carte Verde” - document internaţional de asigurare, eliberat în numele unui birou naţional, care atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului ţării emitente, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite;
utilizator de autovehicul - orice persoană care conduce autovehiculul: asiguratul, persoanele prevăzute în contractul de asigurare, alte persoane care conduc autovehiculul cu sau fără consimțământul posesorului; în cadrul instruirii la cursurile de şofer, se consideră utilizator persoana care efectuează instruirea în conducerea autovehiculului;
sistem bonus-malus - sistem de reduceri şi de majorări ale primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto acordate în funcţie de istoricul asigurărilor și daunelor;

3. Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
3.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul solicitantului după ce a luat cunoștință cu prezentul document. CA ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
3.2. În cazul incapacităţii de exercițiu sau al capacităţii de exerciţiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul lui legal. Iar semnarea contractului de asigurare poate fi efectuată doar cu reprezentantul legal.
3.3. Prin transmiterea datelor cu caracter personal, solicitantul este de acord cu prelucrarea acestora în scopul obținerii ofertelor, contractelor și polițelor de asigurare precum și alte informații sau acte. Dacă solicitantul nu dorește să furnizeze în regim online, prin canale electronice de comunicare, datele sale cu caracter personal, atunci solicitantul va apela la numărul de telefon +373 22 223 013 pentru a obține o consultație sau se va adresa direct în oficiile teritoriale pentru soluționarea solicitării. Solicitantul care nu dorește să transmită date cu caracter personal prin canale de comunicare electronice, nu pot beneficia de oferte pentru asigurare.
3.4. ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. obține informația despre adresa IP a dispozitivului solicitantului. Această informație nu este utilizată pentru identificarea persoanelor.
3.5. Compania ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. respectă confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal și celelalte prevederi ale LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
3.6. ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A. este înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, cu nr. 0000895-001, nr. 0000895-002, nr. 0000895-003.

4. Politica de informare despre cookie-uri.
Site-ul grawe.md utilizează cookie-uri, iar acceptarea prezentului condiții și continuarea navigării și/sau plasării comenzii, reprezintă acceptul de utilizare a cookie. Mai multe detalii.

5. Despre condiții de asigurare.
5.1. Emiterea poliţelor de asigurare RCA și certificatelor de asigurare „Carte Verde” are loc în baza Legii nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și altor acte normative în vigoare.
5.2. Condițiile de asigurare pentru produselor de asigurări generale facultative sunt parte integrantă a contractului de asigurare.

6. Descrierea procesului de solicitare/ obținere a produsului de asigurare.
Solicitantul:
• va completa (prin introducerea datelor) formularul pentru Cererea de ofertă;
• este de acord cu termenii și condițiile conținute în prezentul document,
• confirmă că datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul introducerii datelor;
• își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
• în baza informațiilor oferite de Solicitant, prima de asigurare se va calcula de către persoana autorizata a Asiguratorului în decursul programului de lucru. Mărimea primei de asigurare va depinde de corectitudinea datelor introduse de solicitant și de cursul valutar (pentru produsele a căror primă este calculată în valută);
• dacă Solicitantul este de acord cu valoarea primei de asigurare calculată, va efectua plata primei de asigurare în baza contului spre plata primit;
• după confirmarea plătii primei de asigurare, contractual cu toate anexilse sale va fi expediat pe adresa electronica indicate in formularul completat.

7. Limba contractului de asigurare.
Limba utilizată în relațiile juridice dintre asigurător și solicitant este limba română.

8. Plata primei de asigurare și condiții de achitare online.
8.1. Prima de asigurare reprezintă suma pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului până la eliberarea poliţei de asigurare.
8.2. Plata primei de asigurare se face integral sau în rate în dependența de specificul produsului de asigurare solicitat.
8.3. Prima de asigurare se plăteşte integral pentru toată perioada de asigurare specificată în poliţa de asigurare RCA şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde”.
8.4. Dovada plăţii primei de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind cecul de casă sau ordinul de plată.
8.5. Plata primei de asigurare online poate fi efectuată prin “Internet banking” sau prin transfer bancar către persoane juridice.

9. Alte cheltuieli legate de încheierea contractului de asigurare.
Solicitantul/ utilizatorul nu suportă costuri suplimentare asociate încheierii contractului de asigurare, cu excepția plății primei de asigurare.

10. Anularea contractului de asigurare.
Anularea contractului poate fi efectuată doar până la începerea perioadei de asigurare a contractului

11. Reclamații.
11.1. Orice reclamație poate fi înregistrată oficial prin expedierea textului reclamației argumentate la adresa de email info@grawe.md sau să fie depusă fizic la adresa juridică GRAWE CARAT Asigurări S.A.
11.2. Totodată, pentru soluționarea operativă a petițiilor, urmează a se apela în orele de program 08.30 - 17.30 de luni până vineri, la numărul de telefon +373 22 225 625, +373 22 271 720.

12. Modificarea informațiilor oferite online prin intermediul site-ului
După completarea formularului și transmiterea datelor pentru procesare, modificarea ulterioară a informației oferite prin același formular nu este posibilă. Contactați un reprezentatn al companiei pentru operarea unor ajustări.
 

adică asigurarea vehiculelor, consultant